ALGEMENE VOORWAARDEN

AUTOSERVICE RUBEN

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van augustus 2018. Zij gelden voor overeenkomsten over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of accessoires tussen Autoservice Ruben en consumenten.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden betekent:

 • auto: een personenauto, of bestelauto met een totaal gewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte onderdelen of accessoires;
 • de verkoper: degene die nieuwe of gebruikte onderdelen of accessoires verkoopt aan een consument;
 • de consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 • de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden en vrijwillige of wettelijke keuringen;
 • de reparateur: degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een opdracht uitvoert of laat uitvoeren;
 • schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
 • de garantie:
  • de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en accessoires wordt gegeven;
  • op werkzaamheden: de reparatie- en onderhouds-garantie van Autoservice Ruben.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 1 – De opdracht

De opdracht tot uitvoeren van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een schriftelijke of elektronische door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 2 – Prijsopgave en termijn

 • De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De reparateur geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
 • Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10% duurder dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet de reparateur deze kostenstijging met de consument bespreken.
 • De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de reparateur op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.
 • De reparateur meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De reparateur vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.
 • Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de reparateur.

Artikel 3 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 4 – Stallingskosten

 • Als de consument de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen.
 • De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de reparateur in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de reparateur een redelijke vergoeding rekenen.

Artikel 5 – Retentierecht

 • De reparateur kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de reparateur de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten geheel heeft betaald.
 • De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij een onafhankelijk rechtspersoon.

Artikel 6 – Vervangen onderdelen

 • Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.
 • Wanneer een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de reparateur en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de reparateur weigeren de onderdelen af te geven.
 • Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de reparateur, zonder dat de consument een vergoeding hiervoor krijgt.

GARANTIE

Artikel 7 – Garantie op onderdelen/accessoires

 • Consument heeft wettelijke rechten. De verkoper staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De verkoper staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. Treedt er een probleem op gedurende de periode van wettelijke omkering van de bewijslast, zijnde zes maanden na aflevering, dan gaat de wet er van uit dat het gekochte bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord.
 • Op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten.
 • Bij een reparatie of vervanging op basis van de garantie zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 zorgt de reparateur voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument.
 • Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij de consument aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

Artikel 8 – reparatie- en onderhoudsgarantie op auto, onderdeel, accessoire

 • De reparateur staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en gedurende zes maanden na het afleveren van de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel, of accessoire dat de opdrachten met goed vakmanschap zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten met goed vakmanschap heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij een reparatie of vervanging op basis van deze garantie zorgt de reparateur voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument.
 • Er zijn uitzonderingen mogelijk, waardoor de garantie niet geldt:
  • Deze garantie geldt niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door de reparateur. Deze garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires dat de reparateur anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist. Wanneer de consument van de reparateur bepaalde methodes om werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de reparateur anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van de consument, tenzij de reparateur in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
  • Verzoekt de consument de reparateur om een noodreparatie aan de auto, onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
  • Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben, dat de consument niet langer met succes een beroep op garantie kan doen.
  • Wanneer de reparateur geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door hem gerepareerde of onderhouden auto, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid 3 zich voordoet.
  • Wanneer een derde werk aan de door de reparateur gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument -tenzij de situatie uit lid 3 zich voordoet geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De consument heeft echter wél een beroep op garantie, wanneer werk van een derde niets te maken heeft met het werk dat de reparateur al eerder op deze auto, dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.
 • Een uitzondering op lid 2 sub d en e kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel van de herstelde of onderhouden auto is. De noodsituatie moet zich dan wel op een locatie voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van de reparateur. Consument moet deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de consument doen met gegevens van het andere bedrijf of met de kapotte auto-onderdelen. Treedt de noodsituatie op buiten de landsgrenzen van Nederland en is de auto door een in het buitenland gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de kosten van deze buitenlandse derde vergoed tot maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 9 – De betaling

 • Betalen moet contant of middels een pintransactie plaats vinden.
 • Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
 • Reparateur en consument kunnen vooraf schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één maand.
 • De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de reparateur na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
 • Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de reparateur rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 • Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 10 – Afwijkingen

Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben.

Artikel 11 – Klachten

Een consument die klachten heeft over onderdeel of accessoire of over het uitvoeren van de reparatie en onderhoudsgarantie, moet daarmee eerst naar de reparateur gaan. Als blijkt dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door de reparateur, geldt het volgende:

 • de consument kan een geschil over een opdracht of overeenkomst binnen zes weken na het ontstaan voorleggen een bemiddelaar of voorleggen aan het gerecht.
 • De consument moet voor hulp bij bemiddeling alleen aanspraak kunnen maken op zijn wettelijke rechten gedurende de periode van de wettelijke omkering van de bewijslast zijnde zes maanden na aflevering of aanspraak kunnen maken op garantie, beide zoals bedoeld in artikel 7.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van consument die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door reparateur verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan de reparateur:

 • de opdracht uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de consument nakomen;
 • de consument een optimale service verlenen;
 • hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
 • de autogegevens worden opgenomen in het tellerstandenregister bij het keuren van de auto voor de wettelijke vereiste APK. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.
 • Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de consument bij de reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 13 – Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlans Recht van toepassing.

Versie juni 2018

© Copyright 2022 Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Autoservice Ruben Assen